ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ

ພວກເຮົາຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍຜ່ານການລວມກັນ ເພື່ອສະໜອງຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພສໍາລັບທຸກຄົນ ແລະ ທຸລະກິດໃນທຸກລະດັບຂອງສັງຄົມ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທາງດ້ານການເງິນ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ.

 

ວິໄສທັດ ວິໄສທັດຂອງເຮົາຄືການປົກປ້ອງ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບທຸກຄົນໃນພາກພື້ນ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີຂຶ້ນ - ສຳລັບຄົນໜຶ່ງ ແລະ ທຸລະກິດໜຶ່ງໃນເວລາດຽວກັນ.

 

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ ພາລະກິດຂອງເຮົາຄືການຈັດຫາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ທີ່ເນັ້ນເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບພະນັກງານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຄວາມກ້າວໜ້າຂອງອຸດສະຫະກຳປະກັນໄພໃນຕະຫຼາດທີ່ເຮົາດຳເນີນງານຢູ່.

 

ສິ່ງທີ່ເຮົາໃຫ້ຄຸນຄ່າ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄື Forte ຫຍໍ້​ມາ​ຈາກ: Forward-thinking / ຄິດເຖິງອະນາຄົດສະເໝີ, Open / ເປິດກວ້າງໃຫ້ກັບທຸກຄົນ, Responsible / ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, Trustworthy / ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ Empowering / ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

 

ໂດຍການຍຶດໝັ້ນຕໍ່ ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດ

 

ດຳເນີນຊີວິດຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

ຟໍເຕ ລາວ